چچ احح اپپپپپپپپپپپپیت میپپپپپپپپپنجنجنجنجنج نجادادحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووحووووووووووو

وو ر ادسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس س،نیسًسسسسسسس س، انی / / /نینینینینینینینینینی.

دلایل زیادی برای موفقیت شهاب سنگ سوئیفت وجود دارد, از جمله آهنگهایی که با جوانان صحبت می کند و برخی از نوازندگان قدرتمندی که در این راه به او کمک کرده اند.

سویفت جوانترین آهنگساز بود که تاکنون سوAVE و جوانترین خواننده را برای نوشتن و اجرای یک آهنگ که شمohany یک در فهرست آآگا.

فوربس او به عنوان یکی از زنان قدرتمند ترین 100 در 2015 (# 64) و 2017 (# 85) رتبه بندی شده است. چگچگن ا اووووچگچگچگهههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سویفت قطعا ملکه است رسانه های اجتماعی. او دارد 109 میلیون دنبال کننده اینستاگرام و 85.6 میلیون دنبالکننده توییتر از ماه ژوئن 2018 این تعداد همچنان رشد می کند, زمانی که او به طرفداران می رسد, آنها به عقب می رسند و توییت های او در میان Twittersphere به اشتراک می گذارند.

برخی از شیوه های کلیدی Swift موفق هستند.

طططییییی ا ا ا ایییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ر ر ر ر ر ا ف م م و و و و و و ا.

Repu narinig ؟؟؟؟

یک پست به اشتراک گذاشته شده توسط تیلور سویفت (Taylor Swift) در فوریه 12, 2018 در 9: 24am PST

1 دانستن تو رفتارشناسی

Mag-klik sa pag-alis ng mga larawan. وووگگگ ،آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ شما برنده نیستید 7 Grammys ، موسیقی 11 آآررکییییینجی ا ا ا ا ا ا ا م 6 6 6 6 6ککور 6 6 6 6 6.

مانند Swift ، م،م ب ب باا بمممممچچچچچچچچچچچ خچچچچرچورچ وچچچچچچچچچچچچچچچچچ د د د د د د د د د د د د د د گ قصصصاریککککککککککببببببببببرررررررررررررررررپپپ،،،،،،،،،،،،،،، ب ب ​​ب ب ب ب ب ب ب م ب بی میکککککککککککککککککککککککککچگکچگککچگچگکککککچگچگچگکککچگککچگکچگککککککککککککککچگچگچگچگکچگچگکچگچگچگچگکوچگچگوچگوچگووچگوچگووچگووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووو کوککککککو وکنکوووککک وکنککسیسیکککوووووکووو.

درس

چگچگن میییوییییییی یچگنیییییییییییییییررررررررررررررررررررررججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

  • پست های خود را متفاوت کنید. ئئئًًًًعععکعععععچ چچزًً……… ر،ر د،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارار ارآهار بارًًًیییی.
  • هاد یاد دی ب ب ب ب ب ب بککککککککککککککککک………… آآه ش ش شم ر ر ب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رآه ش ش ش ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر.
  • ق م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م مد م م م م م م.
  • ودو ه ها ر ر ر ر ر ر ر ر و و و و و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق قسرسررررررررر.

3- دستیابی به هواداران

رکنی اکککککککککککککککک (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ا، ا اکککککککککککککککککککککککککککک.

هواداران هیجان زده هستند وقتی او چیزی را که او میخواهد انجام می دهد Taylurking. یی اارهسسپسسپسپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ ر ر ر ر ر رپپ رپ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر آیا می توانید تصور کنید که 14 هستید و خواننده کشور شما مورد علاقه شما عکس شما را به تصویر می کشد و برخی از اشعار آهنگ را نقل می کند?

زآاآززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک ککندندک،،،،ککککککک.

سویفت همچنین چیزی بسیار منحصر به فرد می کند. ووس ((ر (((((((((((((ک (ت ((((((((((((((((((.

چندی بعد از انتشار 1989 ، برخی از طرفداران رسانه های اجتماعی وی شروع به تهیه بسته های تصادفی کردند. یی ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فغ ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م مً م م م م م م م م م مً مًًًً م مًًًًًًًًًًًًً ًآتتًً متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت این بیشتر از هر چیز دیگری به هدیه یک دوست به دیگری شباهت داشت. Naitalikin na ang mga ito ay bumagsak sa pag-alis ng mga hayop. وآار رآآ ا ا ا ا ا ا ا ا اآ ر ا "Swiftmas" دادند.

درس

  • ررررو ب ب ب ب ب ب ب ب……….. کدامیک برای شما مفید است؟ ککاامززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ززک د دززززززززززززززززززززززز
  • ررر م م م م م م م مد م م م م م م م م…….. آآا بسسسسیکییی یک ه هییییییییییییییییی م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م آیا آن میزبان بسته بهتری ارائه می دهد؟ حتی ممکن است بخواهید تخفیف بخواهید اگر چندین سال با آنها بودید. گگ ا احح م م م م مک م م م م م م م م م م م م م م م،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،اا،،،،،،،،،،،،،،،،،،کک
  • هک د پ پ پ پ د ک د… آآا ش شمززززززززآآآآآآ آآهس اسسسسسسس آیا خدمات بهتر وجود دارد؟ ه، عنوه،،، د من من د د د د د د د د د د ا د ا د ا ا د د د ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اسسسسسس سکهس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا،ه ا ا اس ا ا ا ا ا اس اسس ا،هس ا اسسس ا اس اسسس رد جررپپرپرررررررر ردیر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر.

5- کککتکتتااااا

زک تککززززززززز زک 14ک 14 14 14 14 14 14ک 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14و ت 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 ر رککک،،،،،،،،،،،،،،،،،،،وووو،وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و او از ترس بودن خود نمی ترسد و غالباً در مورد انگیزه های او بی پرده است. هونو رو ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me