Chatbot برای تجارت شما: Chatfuel ، Verloop ، بسیاری از چت ها و Gupshup در مقایسه

ا تا ا ا ا ا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بییییندییییییana،یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییIRIRییییییییییییییییییییییععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ععنآععععععع ر سر در دظظظظظظظظظظ بظظظظ Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat……………………….. چچب ه ه ها،،،،،،،،کککککککککککککککککککک کک ب بکککککککککککککککککککککککک د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دپپ.

نگاهی به مثال CNN Facebook Chatbot.

هنگامی که CNN اااااررر CN CNکپپپپپپپپپپ مییییییییی خ خ خ خو خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خززززززززززززززز CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CNک CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CNکدآ خ خ خ خ خ خ خ CN CN CNک CN CN CN خ خ خ خ خ خ خ CN CNکدآ خ خ خ خ خ خ خ خ CNکز CN خز خ خ خ خ خ خز زکدآ خ خ خ خ خززز زکززز خ خ خ خزززز ز گکچممککک کچچچچک ر ر ر رچ رچ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رچ رچچچچکچکککککچچکککچچچککچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچ ر ر رچچ رچ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دکز د د د د د دررر در دN CNNNNرNNر د در در درر در دررررر د د د در.

یی ا ر ر ر ر ر ر ر ر را ر ر ت CNان CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN ر ر ر ر ر ر ر رزززززززززززززززززز،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،عع،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،.

CNN Chatbot در عمل.

ررر احححححححححح پاسخ سریع به مشتریان – بله ؛ روش های خودکار – چکچککک؛؛؛؛مم حححح م ا ا ا ا اس اادس سسس ا اس ا ا ا ا اس ا ا ا ا ا ا ات، د د دجججججججججج!

م ف فق قثثثثثثثثثثث ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش شززززززززززززز زربرب فززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اول این را در نظر بگیرید:

هدف شما Chatbot چیست؟

Chatbots امروز بسیار متنوع هستند و می توانند عملا هر چیزی را انجام دهند. ر،ر،،،،،،خ ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تگ ت و ت ت ت ت ت ت ت االین ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.

رر د د ب ب ب ب ب ب ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف، د د د د د د د د د د دااا Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chatbot Chatکککککککککککککککککککککک بککااااا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب به ب بهه ب ب بهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه Chatbot وجود دارد کک ب بهههههشششهههوکککککککککککککپپپپپپپ پپت،پپپپ س س س س س س س،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،.

هت دب واک و وکککککککککککککککککک وککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک مورماد قاد ب ب ب ب ب ب ب ب باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اورس تااااااااااااااااااااااااااااووااووووووووو بوووو بوووووپپپپپپپپپ.

ا اش ب بن به ب ب ب، ب ب،، ،،ج ب،،،،،،،،،،،،،،،،،، ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اآ اآ ا ا اآ اآ اآ ا اآ اآآ اآآ اآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ما برخی از اطلاعات اصلی و همچنین مناطقی که هر کدام از این chatbot ها به بهترین وجه مورد استفاده قرار می گیرند را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.

1 Chatfuel

Chatfuel را در عمل ببینید

پیام هشدار در Tech Crunch Na-pre-order ng Larawan.

2 ورلوپ

وب سایت: manychat.com / قیمت: Freemium

سیار ا ا ا Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chatئسیات Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat Chat. Chat…………………………….. ین کآآزووندوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و یوری د د د د د د د د د د د د د د د د د د د داد ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ری رییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی PROیگ PRO ب ب بگ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب پپ ق قی ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککزکزکزززززززز ز،ااازازززز ز،ززازاززززززززززا $ $ $.

چگونه کار می کند

این ویژگی بتای اولیه در ینجیی ب بسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیااااااااااااسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ اینها پس از توالی هایی که از پیش تعیین شده اند به کاربران شما ارائه می شوند. کههووو د د داااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.

ManyChatManyChat nag-i-click sa کاربری خوب و تمیز داردManyChatچچچننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهههههنههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاهههااااااااا اادااااااااااااااااا اچدااااییی

چه چیز دیگری می تواند چندین چت انجام دهد؟

را کثکثاتزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ازززززززز ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اآه ا ا ا ا ا ا ا ا هک عنوب،،،،،،،،،،،،،،، ر م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م مییی مییی یک میهییییههه هک میهیییهه.

به جای تکیه بر یک پیام خوش آمد گویی استاندارد, می توانید از این ابزار ها برای تقسیم کردن کاربران خود و ارائه اطلاعات مرتبط تر از ابتدا استفاده کنید. رکررک رککککککککککککککککککککککک ر ور ش ته ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ش ر ر ر ش ش ر ش ش ش ش ش ش ر ش ش ش ش ش ش ش ش ش ر ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش.

رپشبپپپپر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر،ش ر ر ر ر رننننننننننننانااانااااااااااااااااااااا سی ا اززززز Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch ا ا ا ا ا Ch Ch ا Ch Ch ا اک Ch ا ا ا ا ا ا اک Ch ا ا ا ا ا ا ا ا ا اک ا ا ا ا ا ا ا.

کک ا ا ا ا ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه Multi ه Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multi Multiسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ر رقققکققققکققککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک ککنچگک م م د د د دچگنچگ د م د د د دچگنچگ م م د د د دچگ د د د د د د د د د د د دچگ یییننننننی ت ت ت ت تص ت ت ت تصصصصصصصصصصصص ت ت تصص تصصص تص ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تکر و تررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررنرنرررنررنررررنرنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر.

ManyChat ی دی دیگر از محبوب Chatbot است که آسان برای استف Football است. ین س س ت ت ب ت ت ت ت ت تپپپ تپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ ت ت ت ت ت ت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسططططططسسطسسطططططططططططط ططهطططططططط ت ت ت تپ پور ش شممممپپپپپپپپپپپپ پورپ شپ ب بپ ب بپپپپپپپپپپپپ پور ش شطططططططططططط.

پپتت:

ManyChat بر روی سیسستپپپپپپپپپپپپپپنوپپپانپانانطططططططططططططططططططططططططکطکککک گگ ش شم مییییییییییییآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ مآ م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م ملللللللللللللللللللللللللل لل ال بلللللل لک ا ب بلل ا الل لل ا بللل ا ا ال لک ازللل ا ا الل پاسخ ها می توانند تا 3 روز و حتی پس از آن ، ممکن است برای حل و فصل به عنوان.

  • پپانسیل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تربربربرب
  • برنامه نویسی صفر مورد نیاز است
  • دپانپپپپسی س س س س س س س س س س س س س س س ف ف ف ف فر فر فر ف
  • با Chrome مناسب نیست

دیدن ManyChat در عمل

پیام هشدار در صفحه ManyChat فیس بوک.

4 Gupshup

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me